ارکسترال .: Orchestral

0

سرعت و اسامی آن در موسیقی

احتمالا بارها و بارها در پارتیتورهای مختلف با کلماتی که نشانگر سرعت قطعه هستند ، آشنا شده اید . در این پست تمامی این سرعت ها به ترتیب و به تدریج از کم به زیاد نوشته شده است .به طور مثال آداجیو به یکی از تمپوهای موسیقی گفته می‌شود که ریتمی آهسته و سنگین دارد. ضربآهنگ یک قطعه آداجیو به طور متوسط هفتاد ضرب در دقیقه‌است…

0

نگاهی به موسیقی عصر جدید (NewAge)

در سراسر دنیا بنا براحساسات وعواطف فردی و اجتماعی، نگرش هاو رفتار ها ،نیازهای مختلف وجود دارد. ذائقه مشکل پسند انسان ها و سلایق گوناگون آنها ، در درک و دریافت اجزای محیط پیرامونش او را بر آن واداشته تا برای بیان نیاز های روحی و قلبی خود از طریق هنر اقدام نماید و طبیعتا به پهنای دنیا و به اندازه فهم هر انسان ، نیازهای هنری نیز برای بیان ناگفته ها در تک تک نقاط دنیا متفاوت است اما …